opiekun w domu pomocy społecznej PDF Email

Kształcenie w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych. Trwa IV semestry - 2 lata. Specyficzne wymagania do podjęcia kształcenia w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE właściwe dla zawodu:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • dojrzałość emocjonalną
 • odporność na sytuacje trudne i stres
 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność
 • życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie opiekuna do:

 1. stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii
 2. towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej
 3. organizacji i wykorzystywania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizacje, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalna
 4. aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej

OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

W wyniku kształcenia absolwent powinien umieć:

 • określić misję instytucji opiekuńczych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem roli domu pomocy społecznej w zmieniających się warunkach społecznych
 • określać zadania i kompetencje zawodowe opiekuna w pomocy instytucjonalnej uwzględniając obowiązujące standardy usług
 • postrzegać człowieka jako niepowtarzalna, złożoną jednostkę w kontekście jego możliwości, ograniczeń oraz interakcji społecznych
 • dokonywać w sposób kompleksowy analizy potrzeb i problemów podopiecznego
 • wspierać i towarzyszyć człowiekowi w różnych czynnościach życia codziennego (higiena osobista, samoobsługa, organizacja czasu wolnego) oraz dbać o jego bezpieczeństwo
 • wykorzystać w praktyce zawodowej różne metody i narzędzia rehabilitacji, terapii i aktywizacji
 • współpracować z podopiecznymi oraz innymi, ważnymi dla niego osobami (rodzina, znajomi, specjaliści)
 • wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu ułatwienia adaptacji jednostki do warunków życia w placówkach opiekuńczych lub pomocowych, bądź do zmian związanych z przewlekłą choroba, niepełną sprawnością lub starością
 • kształtować odpowiednie postawy u podopiecznych
 • dokonywać systematycznej ewaluacji pracy z podopiecznym
 • komunikować się z różnymi grupami podopiecznych oraz udzielać wsparcia i porad w sytuacjach trudnych lub kryzysowych
 • kierować się zasadami etyki międzyludzkiej i zawodowej
 • podnosić kwalifikacje zawodowe oraz jakość świadczonych usług opiekuńczych
 • aktywnie uczestniczyć w projektach integracji podopiecznych ze środowiskiem lokalnym
 • stosować zasady dobrej organizacji pracy własnej i podopiecznego
 • skutecznie negocjować i rozwiązywać problemy oraz konflikty wśród podopiecznych placówek opiekuńczych
 • nagłaśniać i prezentować na forum publicznym interesy podopiecznego
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
 • nauczyć podopiecznego wykonywania podstawowych czynności poprzez planowane zajęcia ruchowe, plastyczne lub techniczne
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym
 • wykorzystywać osiągnięcia techniki w pracy z podopiecznym (w szczególności takie jak komputer)
 • wzbogacać warsztat pracy własnej pracy przez udział w kursach, szkoleniach lub wymianę doświadczeń z innymi opiekunami
 • współuczestniczyć w procesie kształcenia praktycznego adeptów zawodu

Do zadań OPIEKUNA zatrudnionego w domu pomocy społecznej należy:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpania, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę)
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Absolwent szkoły wydziału: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ powinien prezentować następujące postawy:

 • wrażliwość i empatię w kontaktach międzyludzkich
 • kulturę osobista i poszanowanie godności oraz odmienności drugiego człowieka
 • życzliwość i altruizm
 • gotowość niesienia pomocy i dyspozycyjność
 • cierpliwość i wytrwałość
 • odpowiedzialność i systematyczność w pracy
 • kreatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • refleksyjność nad podejmowanymi działaniami
 • uczciwość
 • dojrzałość emocjonalną

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 • Podstawy gerontologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 • Podstawy prawa
 • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 • Etyka
 • Zdrowie w różnych okresach życia
 • Promocja zdrowia
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • Elementy psychoterapii
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych
 • Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne
 • Planowanie i organizacja czasu wolnego
 • Elementy arteterapii
 • Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 • Elementy komunikacji interpersonalnej
 • Elementy informatyki
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Trening interpersonalny
 • Lustracje w placówkach pomocy społecznej
 • praktyki stacjonarne
 • Praktyki zblokowane w domach pomocy społecznej
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information